HERZLICH WILLKOMMEN auf der Homepage von Heinrich Theißen  
 Hier finden Sie Informationen aus Kalkar und Umgebung  


Possgruß per Feldpost

Ein Ostergruß an die Front im Jahre 1942 an alle Soldaten aus Kalkar.

Ons liewe Kalkerse Saldote!

Was Kersmess frugger op te Röck. dann koss man´t kaum verwachte,
bes datt et Vasselowend wird, mät Zug änn decke Frachte.

De Wenter was enn Bagatäll, man dej garniet drop achte;
mät Kohle satt, än´t Pock in´t Salt, koss man op`t Frugjohr wachte.

Mar dese Wenter in de Krigg, et es öm te schandale,

mät all sin Kält, änn Iss, änn Schnej, dänn sall den Düwel haale.

Ok Kalker kreg hej bej de Nöös, wij nie in andre Johre;
et kom ons mäj al host so för, as wänn wej in Russland wohre.

Mar now es Posse host in Secht, änn wänn denk niet mät Fück:
„Und dennoch muss es Frühling werden!“ säj frugger Mäster Kück.

Wej läwe glöcklek wär op Hoop, de Wenter lött verräcke,
änn könne wär mät guje Well enn Pier van de Röster träcke.

Kapott te kriege sin wej niet mät noch so voll Makemänte,
in dese Senn dütt Kalker ow van Harte Posskomplemänte.

De Eier sin wäll schrecklek rar. Wänn hät et niet begreepe,
dat Haas änn Hunder bej sönn Kält de Kont häbbe tuw gekneepe.

Ok lüje dütt et niet so hart wij sönst mät alle Klocke,
dij sin, wij gej allemol, Saldot, op een nor ingetrocke.

Mar an de Front sin sej noch niet, so es dat niet te düje.
Welle hoope, wänn de Krigg es üt, sej ow op Hüss aan lüje.

Änn weil de Klocke nor de Rej mät een op Reis gegohn,
satt ok ons Kärkeuhr glick üt, änn hörde op te schlohn.

Mar wor för hät ons Vaderstadt enn eige Rothüss-Uhr?
Datt gänne Börger wätt wij laat,dat geht niet op te Dur.

Noch mehr as drij mol hondert Johr hät sej öhr Plecht gedohn,
än obgetrocke van Franz Wolff es sej ok wär an´t schlohn.


Mar öhre Wieser löpt noch niet, dat es doch eigentlek schad,

mar weij es host in Urlaub kommt, hät Franz ok datt parad.

Mar heij et all ok wäll gehört,es et ow van Tüss geschrewe,
datt de Luftschutz Kalker hier in´t Grootenn Wunschkonzert gegäwe?

Et was viellechs de Mujte wert, dat mott man de Luftschutz loote.
Dor häbbe sej in de ganze Kreis de Möss mät afgeschoote.

Mät fifdüsend Mark, dij´t ingebrocht - so was dij Saak gelonge -
kom de Luftschutz för et WHW. duw in de Böcht gespronge.

Mar wänn in Kalker wat gemackt, dann hät sich dat gewasse,
änn dat ons sön Remedij bleft, welle wej nor der Krigg drop passe.

Änn noch enn Denge van Belang es nödeg te vermälde:
Ganz Kalker „in froher Hoffnung“ es, änn dat gebört doch sälde.

Enne halwe Liter Fussel now kriege wej för äns pro Kopp,
wej läcke ons de Graane all in Ütsecht op dänn Dropp.

Ok Fraulüj kriege van dänn Drank, änn „Hänn“ dänn säj ganz platt:
„Ek drenk öm vör Reinera mät, sönst wörd mi´t Menz noch satt.

Dese Possbrief hät enn Beldje niet, änn es ok niet so moj.
Wänn´t Papier niet knapp, än´t Dröcke rar, was hej bäter in de Plojj.

Mar gej gäft allemool niet völl, wat bütte läge Schinn.
De Quastij es van jede Saak: sej mott van Harte sin.

So welle wej´t för ömmer halde, änn bliewe all so Läwe.
Ganz Kalker dütt in dese Senn ow all de Hand drop gäwe.

Blift all gesond, kommt gau wär tröck, änn halt ow allemol hart,
för Posse well de bäste Wönsch van Harte ow alde Heimatstadt. 

In de Naam van alle Börgers denn Börgermester:
Rouenhoff
denn Ortsgruppenleiter:
Kühnen